تعریف برخی اصطلاحات رایج در مدیریت ۲ :

تعریف برخی اصطلاحات رایج در مدیریت ۲  :

 

سازماندهی مجدد:

در سازماندهی مجدد اجزاء ،عناصر ،مؤلفه ها و ابعاد ساختار و فرهنگ سازمان مورد بررسی و

بازنگری قرار می گیرد و با چیدمان مجدد الگوی خاص سازماندهی مورد نظر حاصل می شود .

مهندسی مجدد:

بازنگری و تغییر بنیادین و ریشه ای در فرایندهای انجام کار برای دستیابی به روش های کار آمدتر است .

در مهندسی مجدد اجزاء و عناصر یک سازمان باز و تفکیک می شوند و آنگاه به گونه ای

چیدمان وآرایش داده می شوند که فرایند انجام کار ،با بالاترین کارایی قابل دستیابی است .

و در این پدیده بر فرایند انجام کار و نه بر نوع وظیفه تأکید می شود.

اغلب مهندسی مجدد یابازسازی فرایند باعث می شود که ساختار سازمانی از حالت عمودی 

خارج  و به ساختار افقی تبدیل شود که در این راستا در فرهنگ سازمانی و فلسفه مدیریت

تغییرات زیادی داده می شود.

آنتروپی:

میل طبعیی هر سیستم به فنا و نیستی ،بی نظمی ،کهولت و مرگ در طول زمان آنتروپی نام دارد.

آنتروپی مثبت:

چنانچه نیروهایی که سازمان را به سمت مرگ و نیستی می برند افزایش یابند، آنتروپی مثبت است .

درسیستم های بسته و نیز در صورت عدم وجود رابطه متقابل در سیستم های اصلی و فرعی ،

آنتروپی مثبت شکل می گیرد.  

آنتروپی منفی:

چنانچه سهم نیروهایی که سیستم را به سمت مرگ می برند کاهش یابند ، و نیز و جود رابطه

متقابل بین سیستم ها ، آنتروپی منفی ایجاد می گردد.

اصل همپایانی برتالانفی :

 طبق این اصل ، برای رسیدن به اهداف ، راههای مختلفی وجود دارد و این ویژگی همپایانی ،‌

خاصیت تطابق پذیری با شرایط سیستم را افزایش داده و نیز باعث افزایش آنتروپی منفی می شود.

                                                                                    

                                                                            ادامه دارد .......


برچسب‌ها: اصطلاحات رایج در مدیریت
[ چهارشنبه ۲۶ تیر۱۳۹۲ ] [ ] [ کمشی کمر ]
[ ]